Chorus

 

              C                                                   G/B

    烟     一    支    一   支    一   支     的      点

Hoon    jit-   ki      jit-  ki    jit-    ki   leh   diam

        Am                                           G

酒    一    杯  一   杯  一   杯   的    干

Jiu   jit-   poi  jit-poi  jit-  poi leh   ta

                 F                      Em

   请   你  要   体      谅      我

Chia   li   ai   teh leong    wa

       Dm                                                      G

我    酒    量      不    好    卖    给    我      冲         康

Wa  jiu liang    boh hor mai    ka    wa chong kang

                 C                                                            G/B 

时     间   一       天   一     天    一     天       的     走

Si   kan   jit-     kang jit-  kang jit-   kang    leh chow

 

             Am                                             G

    汗      一     滴     一   滴   一  滴  的  流

Kwaa     jit-     ti       jit-  ti     jit-  ti leh lau

                   F                         Em

有      一    天       咱      都    老

Uuh jit-   kang    lang long lao

 

                  Dm               G

    带          某  子    逗   阵

Chuah      bo  kia  tau    tin

                              C

  浪       子     回   头

Long  zhu    hui   tau

[Verse 1]

 

 C                  G/B               Am                             G 

 亲    爱  的    可    爱 的     英    俊   的     朋      友

Qin-  ai  eh,  koh-  ai eh,    en   tau eh,    peng-yu

 C                  G/B               Am                                      G

  垃    圾    的 没    品    的   没    路    用     的     朋      友

Pun- soh  eh, bo pen  eh,  bo    lo   yong eh,  peng-  yu

      Am                                                                           G

伫  坎     坷     的    路     骑        我      两         光        摩 托     车

Ti- kan- kew-  leh tau-  khiah    wa-  leong-  kong    mo to  byee

 

                 F                                                Em

横   竖     我   的  人      生     甘 哪   狗     屎

Huai di   Wa  eh sin    chen  ka na   kau- sai

浪子回头 Cover - Eggplant Egg  

Chords arranged by TravelClef

Featured in this video:

Flexi-Piano: Shop Here

Flexi-Drums: Shop Here

[Pre-chorus]

 

       Am                                                   G

我   没  钱    没   某    没   子     甘 哪   一   条    命

Wa bo cii   boh  bo  boh kia    ka na   jit  tiao mia

 

                    F

  朋     友    阿

Peng-yu    aah

 

                         G

  逗     阵 来    搏

Tau    tin lai  buah

Chorus

            C                                                   G/B

    烟     一    支    一   支    一   支     的      点

Hoon    jit-   ki      jit-  ki    jit-    ki   leh   diam

        Am                                           G

酒    一    杯  一   杯  一   杯   的    干

Jiu   jit-   poi  jit-poi  jit-  poi leh   ta

                 F                      Em

   请   你  要   体      谅      我

Chia   li   ai   teh leong    wa

       Dm                                                      G

我    酒    量      不    好    卖    给    我      冲         康

Wa  jiu liang    boh hor mai    ka    wa chong kang

                 C                                                            G/B 

时     间   一       天   一     天    一     天       的     走

Si   kan   jit-     kang jit-  kang jit-   kang    leh chow

 

             Am                                             G

    汗      一     滴     一   滴   一  滴  的  流

Kwaa     jit-     ti       jit-  ti     jit-  ti leh lau

                   F                         Em

有      一    天       咱      都    老

Uuh jit-   kang    lang long lao

 

                  Dm               G

    带          某  子    逗   阵

Chuah      bo  kia  tau    tin

                              C

  浪       子     回   头

Long  zhu    hui   tau

[Instrumental]

    Am                                                                           G

伫  坎     坷     的    路     骑        我      两         光        摩 托     车

Ti- kan- kew-  leh tau-  khiah    wa-  leong-  kong    mo to  byee

 

                 F                                                Em

横   竖     我   的  人      生     甘 哪   狗     屎

Huai di   Wa  eh sin    chen  ka na   kau- sai

[Pre-chorus]

 

       Am                                                   G

我   没  钱    没   某    没   子     甘 哪   一   条    命

Wa bo cii   boh  bo  boh kia    ka na   jit  tiao mia

 

                    F

  朋     友    阿

Peng-yu    aah

 

                         G

  逗     阵 来    搏

Tau    tin lai  buah

Chorus

            C                                                   G/B

    烟     一    支    一   支    一   支     的      点

Hoon    jit-   ki      jit-  ki    jit-    ki   leh   diam

        Am                                           G

酒    一    杯  一   杯  一   杯   的    干

Jiu   jit-   poi  jit-poi  jit-  poi leh   ta

                 F                      Em

   请   你  要   体      谅      我

Chia   li   ai   teh leong    wa

       Dm                                                      G

我    酒    量      不    好    卖    给    我      冲         康

Wa  jiu liang    boh hor mai    ka    wa chong kang

                 C                                                            G/B 

时     间   一       天   一     天    一     天       的     走

Si   kan   jit-     kang jit-  kang jit-   kang    leh chow

 

             Am                                             G

    汗      一     滴     一   滴   一  滴  的  流

Kwaa     jit-     ti       jit-  ti     jit-  ti leh lau

                   F                         Em

有      一    天       咱      都    老

Uuh jit-   kang    lang long lao

 

                  Dm               G

    带          某  子    逗   阵

Chuah      bo  kia  tau    tin

                  Dm               G

    带          某  子    逗   阵

Chuah      bo  kia  tau    tin

                  Dm               G

    带          某  子    逗   阵

Chuah      bo  kia  tau    tin

Want to learn the music online so you can play songs

like this?

Check out our online music courses and learn at your own pace!